perjantaina, marraskuuta 08, 2013

Vaalikokus 2014 - Pöytäkirjaote

   Aika     08.11.2013   
   Paikka   YTHS:n sauna, Tampere

Liitteet:
Alustava toimintakertomus 2013
Alustava toimintasuunnitelma 2014
Tase 2013
Tulouslaskelma 2013
Talousarvio 2014

Läsnä:
Nina-Mari Kuisma
Ossi Hakkarainen
Jussi Peltola
Kimmo Jukarainen
Erkki Seppälä
Jari Vanhala
Jani Lahti (saapui kohdassa 5)
Jonni Rainisto (saapui kohdassa 5)
Juha Leskelä (saapui kohdassa 6)


1   Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen 19:00

2   Kokouksen  puheenjohtajan,  sihteerin,  pöytäkirjantarkas-
    tajien(2) ja ääntenlaskijoiden(2) valinta

Valittiin puheenjohtajaksi ja sihteeriksi Nina-Mari Kuisma.
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Kimmo Jukarainen ja Jari Vanhala

3   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4   Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.

5   Kuluvan  vuoden  taloudellinen  tilannekatsaus  ja  alustava
    toimintakertomus

Puheenjohtaja esitteli talouden tilanteen ja alustavan toimintakertomus.

6   Ensi vuoden alustava toimintasuunnitelma ja talousarvio

Puheenjohtaja esitteli alustavan toimintasuunntelman ja talousarvion.

7   Tulevan toimikauden puheenjohtajan, hallituksen
    jäsenten(3-6), varajäsenen ja oltermannin valinta

Valittiin vuoden 2014 hallituksen kokoonpanoksi:
Puheenjohtaja    Nina-Mari Kuisma
Jäsenet        Jussi Peltola
        Ossi Hakkarainen
        Aleksi Häkli

Varajäsen    Tuukka Lahti

Oltermanni    Erkki Seppälä


8   Tulevan toimikauden kahden tilintarkastajan ja heidän vara-
    henkilöidensä valinta

Valittiin tilintarkastajiksi Kimmo Jukarainen ja Jari Vanhala
ja varahenkilöiksi Jani Lahti ja Juha Leskelä.

9   Tulevan  toimikauden  jäsenmaksun  ja  ainaisjäsenmaksun
    suuruus

Päätettiin vuoden 2014 jäsenmaksun suuruudeksi 8€ ja ainaisjäsenmaksun 256€.

10   Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulleita asioita.

11   Ilmoitusasiat
- Sauna on lämmin
- Vesi on kylmää ja märkää.
- Takassa on tuli. Kaljaa on.
- Lähdetään saunaan
- Marja Salmi ei ole paikalla.

12   Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 19:55.